कारखाना भ्रमण

202061013583179647
नयाँ प्लान्ट २०१ 2019 मा खुल्छ

202061013583179647
नयाँ प्लान्ट २०१ 2019 मा खुल्छ

202061013583179647
नयाँ प्लान्ट २०१ 2019 मा खुल्छ

202061013583179647
ग्राइन्डर जडान

202061013583179647
गर्मी उपचार पसल

202061013583179647
गोदाम

202061013583179647
प्रयोगशाला

202061013583179647
प्याकेजि।

202061013583179647
सफा

202061013583179647
फोर्जिंग

202061013583179647
ढुवानी

202061013583179647
कम्पनीको विज्ञापन

202061013583179647
तस्वीर देखाउनुहोस्

202061013583179647
कार्यालय चित्र

202061013583179647
कच्चा पद्दार्थ